AVV - Algemeen
10/01/2019

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - De prijs
Artikel 7 - De bezorging
Artikel 8 - De betaling
Artikel 9 - Herroepingsrecht
Artikel 10 - Toekennings- en gebruiksvoorwaarden
Artikel 11 - Conformiteit en garantie
Artikel 12 - Klachtenregeling
Artikel 13 - Aanvullende of afwijkende bepalen


Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Showroomprive.be is een merknaam van Showroomprive.com
Vestigings-& bezoekadres:
1, rue des blés,
ZA La Montjoie
93210 La Plaine Saint-Denis, Frankrijk.
E-mailadres: klantenservice.be@showroomprive.com
Ingeschreven bij de Franse Kamer van Koophandel (R.C.S. de Bobigny, Frankrijk) onder het nummer: 538 811 837 met een kapitaal van 120.169.206 euro.
BTW-identificatienummer: BE0674567692


Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Showroomprive.be en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, dient de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de kosten van bezorging;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, bezorging en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Showroomprive.be de prijs garandeert;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Showroomprive.be onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Showroomprive.be passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, neemt Showroomprive.be daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht.
 4. Showroomprive.be kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Showroomprive.be op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Showroomprive.be stelt bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, ter beschikking:
  1. de contactgegevens van Showroomprive.be waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de in Artikel 4 - lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

Artikel 6 - De prijs

 1. 1. De prijzen van de producten op Showroomprive.be staan vermeld in euros, inclusief btw, exclusief bezorgkosten. Het bedrag van de in rekening gebrachte bezorgkosten, wordt aangegeven tijdens de definitieve bevestiging van de bestelling.

 2. 2. Het bedrag van de bestelling wordt berekend inclusief belasting. De berekende belasting correspondeert aan het Belgische percentage Belasting Toegevoegde Waarde.

 3. 3. Showroomprive.be heeft het recht op ieder moment de prijzen van de aangeboden producten te veranderen. De producten dienen echter tegen de prijs, zoals vermeld tijdens het moment van de bevestiging van bestelling, in rekening worden gebracht aan de consument.

 4. 4. Het bedrijf Showroomprive.com heeft geen belastingvrije verkopen.

Artikel 7 – De bezorging

7.1 Levering en uitvoering
 1. De producten besteld op Showroomprive.be worden vanuit Frankrijk in heel België bezorgd.
 2. De vermeldde datum correspondeert aan de uiterlijke leveringsdatum. Deze is afhankelijk van de betreffende bezorgdienst en niet contractueel.
 3. De bezorgdatum verschilt van sale tot sale en wordt tijdens de bevestiging van de bestelling aangegeven. De bezorgdatum is tevens terug te vinden in de bevestigingsmail met het overzicht van de bestelling, en in ‘Mijn Showroomprive’/’Mijn bestellingen’.
 4. Als plaats van levering geldt het adres of ophaalpunt dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt, afhankelijk van de gekozen bezorgmethode.
 5. Met inachtneming van hetgeen hierover in Artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen binnen de afgesproken leveringstermijn bezorgen. Indien de bestelling vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, wordt dit vermeld in de account van de consument in ‘Mijn Showroomprive’/’Mijn bestellingen’.
 6. Indien een bestelling niet, dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, wordt respectievelijk het totale bedrag inclusief bezorgkosten dan wel het betreffende bedrag door Showroomprive.be aan de consument terugbetaald.
 7. Wegens beperkte voorraad en logistieke redenen is het niet mogelijk in geval van lid 5, een vervangend product te sturen.
 8. De bezorgkosten zijn afhankelijk van het gewicht, het volume en de breekbaarheid van de bestelling. Dit bedrag wordt vastgesteld door de bezorgdienst. De bezorgkosten hangen tevens af van de bezorgwijze die gekozen wordt.
7.2 Bezorgdiensten en bezorgwijze
 1. Showroomprive.be bezorgt producten vanuit verschillende magazijnen in Frankrijk naar heel België.
 2. Showroomprive.be bezorgt producten met behulp van de bezorgdiensten DPD Kiala en Mondial Relay
 3. De consument kan zelf tijdens de bevestiging van de bestelling de bezorgwijze en bezorgdienst kiezen.
 4. De bezorgkosten zijn afhankelijk van de gekozen bezorgdienst.
7.3 DPD
 1. De bezorgdienst DPD levert bij de consument thuis. Wanneer er bij levering van de bestelling niemand aanwezig is om het pakket in ontvangst te nemen, wordt het pakket nog tweemaal op een later tijdstip of op een andere dag geprobeerd te leveren. DPD kan besluiten het pakket bij één van de buren achter te laten. Indien het pakket niet bezorgd kan worden, wordt de bestelling naar Showroomprive.be teruggestuurd.

7.4 Levering aan huis door de vervoerder (Mondial Relay)

Bezorging wordt door een enkele bezorger gedaan aan de voet van uw gebouw of aan de deur van uw woning. De vervoerder mag uw woning niet betreden. De levering zal worden uitgevoerd na het maken van een afspraak met de vervoerder. De vervoerder zal u voor een afspraak contacteren.


7.5 Gespecialiseerde levering aan huis (Mondial Relay)

De levering wordt uitgevoerd door twee bezorgers. De bezorgers leveren de bestelling in huis in de kamer waar u dat wil. De bestelling zal worden uitgepakt, met uitzondering van die in een kit. Verpakkingsmateriaal wordt door bezorgers meegenomen. Producten worden aangesloten op afvoer, elektriciteit of op gasleiding waar dat mogelijk is zonder specialistische handelingen (inbouwoven bijvoorbeeld wordt niet geplaatst). De montage van de op onze site gekochte producten wordt echter niet ondersteund.

Artikel 8 – De betaling

8.1 Betalingen
 1. Het door de consument verschuldigde bedrag dient te worden voldaan gedurende de bevestiging van de bestelling. Zonder een geaccepteerde betaling, is het niet mogelijk de bestelling te bevestigen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Showroomprive.be te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft Showroomprive.be behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de bestelling te annuleren.
8.2 Betaalwijzes

De volgende betaalwijzes worden geaccepteerd: American Express, Mastercard, Visa, MisterCash en PayPal.

8.3 PayPal

PayPal is een betaalservice provider. De hoofdactiviteit van PayPal is de uitgifte van e-geld en de verlening van services die hiermee direct verband houden. PayPal neemt de bescherming van privacy zeer serieus.
PayPal voert geldige betaalopdrachten uit via betaalrekeningen en maakt het geld binnen 1 werkdag na de datum waarop PayPal de geldige betaalopdracht heeft ontvangen, over naar de betaalserviceprovider van de persoon aan wie de betaling is overgemaakt. Deze uitvoertijd is afhankelijk van bepaalde voorwaarden.
Wanneer een betaling geschiedt, machtigt de consument Paypal uit zijn naam geld te ontvangen van de betaalbron, om e-geld uit te geven en om e-geld over te maken naar de ontvanger of het saldo van de consument, overeenkomstig de instructies en de voorwaarden van deze overeenkomst. PayPal financiert de transactie als volgt:
Saldo Als er een saldo voor de rekening van de consument bestaat, zal PayPal altijd het saldo voor de betaling gebruiken.
Betaalbronnen Als de consument geen saldo heeft of als het saldo onvoldoende is om de volledige transactie te betalen, financiert PayPal de transactie of de rest van de transactie in de volgende volgorde (voor zover dergelijke betaalbronnen beschikbaar zijn voor gebruik met de rekening):

 • Saldo (indien aanwezig)
 • Directe overschrijving van de bankrekening
 • Creditcard
 • Uitgestelde bankbetaling

Terugkerende betalingen Als er voldoende saldo op de rekening van de consument staat op het moment dat de betaling door de handelaar wordt verwerkt, gebruikt PayPal dit saldo in plaats van de gewenste betaalbron.
Vertraging in verwerking door handelaar Als er sprake is van een vertraging in de verwerking van een transactie door de handelaar en er voldoende saldo op de rekening van de consument staat op het moment dat de betaling door de handelaar wordt verwerkt en de transactie wordt voltooid, gebruikt PayPal dit saldo in plaats van de voorkeursbetaalbron.

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349) heeft een licentie verkregen als een Luxemburgse kredietinstelling zoals gedefinieerd in Artikel 2 van de gewijzigde wet van 5 april 1993 op de financiële sector (de "wet"), en valt onder het toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier , met vestigingsadres in L-2449 Luxemburg.

8.4 MisterCash

Mistercash is een betaalsysteem in België en is in 1979 ontwikkeld door een samenwerking tussen drie financiele instanties, de ASLK, BBL en de Kredietbank.
Sinds 2006 is het ook mogelijk om er internettransacties mee te verrichten. Dit is een zeer practische manier van betalen en het gebruik ervan is eenvoudig, snel en vooral veilig en betrouwbaar.
Indien de consument gebruik wilt maken van Mistercash kan de consument dit aanvragen bij de bank waar hij bankiert. De consument krijgt dan een kaart en een PIN-code. Het is niet nodig om hiervoor een speciaal abonnement af te sluiten en er zijn ook geen extra kosten aan verbonden. De consument kan met deze kaart en PIN-code betalingen doen. Er dient wel voor gezorgd worden dat er voldoende geld op de bankrekening staat.
Alle betalingen worden verwerkt via de betaalpagina van de online bank. Met behulp van een zeer streng veiligheidssysteem, is het voor fraudeurs onmogelijk deze te bereiken. De betalingen worden binnen enkele seconden verwerkt en de consument kan dit gelijk op het online bankafschrift bekijken.

8.5 Beveiligde betaling

Alle aankooptransacties worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden gecodeerd met behulp van het encryptieprotocol SSL. Wanneer de consument met een bankpas betaalt, vindt de transactie plaats tussen de consument en de WorldPay-groep, bekend om hun betrouwbare verwerking van internettransacties.
De betaalgegevens worden in geen enkel geval opgeslagen of bewaard.
In alle beveiligde zones waarbij het URL-adres van Showroomprive.be begint met https:// (waarbij de 's' staat voor beveiligd), worden de gegevens gecodeerd en dus beschermd voor hun overdracht via het internet.
Wanneer de consument op de knop 'Bevestigen' klikt bij de bevestiging van de bestelling, dan verifieert
de bank van Showroomprive.be de geldigheid van het kaartnummer en controleert de bank de kaart op eventuele tegenstrijdigheden.
Op deze manier is de consument dubbel beschermd tegen misbruik en fraude.
Showroomprive.be gebruikt een geavanceerd systeem om de veiligheid en authenticiteit van alle transacties te waarborgen en de consument te beschermen tegen frauduleuze internettransacties. Showroomprive.be heeft het recht de onderstaande documenten op te vragen ter controle van de transactie, om de bestelling vervolgens te kunnen bevestigen:

 • Een fotokopie van een geldig identiteitsbewijs met de naam van de kaarthouder waarmee de bestelling betaald is
 • Een bewijs van adres (gas-, water-, elektriciteitsrekening) overeenkomend met het bezorgadres.

Showroomprive.be heeft het recht om de bestelling te annuleren indien deze documenten niet kunnen worden gestuurd of indien deze documenten niet conform zijn.

8.6 Bescherming van gegevens

De consument heeft recht op toegang tot, wijziging, rechtzetting en schrapping van de gegevens die op de consument betrekking hebben. De consument kan dit recht uitoefenen door schriftelijk bezwaar aan Showroomprive.be te richten via het e-mailadres klantenservice.be@showroomprive.com of op het volgende adres: Showroomprive - Klantenservice– ZA de la Montjoie - 1 rue des Blés –93210 La Plaine Saint Denis. Gegevens kunnen ook geraadpleegd en gewijzigd worden in 'Mijn Showroomprive'.


Artikel 9 – Herroepingsrecht

9.1 Producten retour sturen
 1. 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument sinds 6 april 2010 in België volgens de Wet Handhaving Consumentenbescherming Koop op Afstand, Europees Wetboek 97/7/CE de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Showroomprive.be bekend gemaakte vertegenwoordiger.

 2. 2. Bestellingen die geleverd worden binnen 48 uur, kunnen niet geannuleerd worden. Deze kunnen door de consument bij levering geweigerd worden, of binnen 14 dagen na ontvangst van het product teruggestuurd worden.

 3. 3. Tijdens de bedenktijd dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product dient slechts in die mate uitgepakt of gebruikt te worden voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de consument het product wenst te behouden. Indien de consument van het herroepingsrecht gebruik maakt, dient het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijs mogelijk - in de originele staat en verpakking, met bijbehorende etiketten, aan Showroomprive.be geretourneerd te worden, conform de door Showroomprive.be verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De retourneerde artikelen dienen in een dergelijke staat te verkeren dat zij opnieuw voor verkoop geschikt zijn. Beschadigde, vuile en/of gebruikte artikelen kunnen niet geaccepteerd worden.

 4. 4. De volgende producten kunnen alleen teruggestuurd worden indien deze niet opengemaakt zijn: audio (CD’s), video (DVD’s), software (CD-ROMS’s), schoonheidsproducten (crème’s, parfums, make-up), gezondheidskleding (bijv. corrigerende kleding), oorbellen en piercings. De volgende producten kunnen in geen enkel geval teruggestuurd worden: voedingswaren (chocola, kaviaar, drank, etc.), sextoys, producten met een kilometerteller of urenteller (bijv. fitness fietsen), kranten en tijdschriften, producten op maat gemaakt of gepersonaliseerd (bijv. pakken, meubels), kaartjes voor shows en evenementen, voor een precieze datum en tijd. Indien één van deze producten teruggestuurd worden voor een andere reden, gaarne contact opnemen met de klantenservice voor deze producten terug te sturen.

 5. 5. Gedragen ondergoed/lingerie/badkleding, op maat gemaakte of gepersonaliseerde producten, gebruikte make-up en producten met een beperkte houdbaarheidsdatum (zoals kranten, tijdschriften, voedingswaren) kunnen niet geretourneerd worden.

 6. 6. Geretourneerde producten die niet aan de gestelde eisen vermeld in Artikel 9 - lid 1, 3 en 4 voldoen, kunnen niet geaccepteerd worden. Evenals pakketten waarvan de afzender niet te herleiden is, doordat informatie als naam en bestelnummer in het pakket ontbreekt.

 7. 7. Het retourneren van artikelen gebeurt altijd op eigen kosten van de consument, tenzij de consument een artikel retourneert dat door een fout van Showroomprive.be niet overeenkomt met het bestelde artikel, bijvoorbeeld wanneer het artikel beschadigd is, incompleet is of wanneer er een ander artikel geleverd is dan door de consument besteld werd. Wegens beperkte voorraad en logistieke redenen is het niet mogelijk producten te ruilen of een vervangend product te sturen.

 8. 8. Indien de consument gebruik wilt maken van het herroepingsrecht, dienen de producten binnen 14 dagen na ontvangst van het product door de consument, middels een vanuit de online account van de consument uitgevoerde retouraanvraag, naar onderstaand adres gestuurd te worden:

  B2C Europe / Logvad BELGIUM / SRP
  c/o B2C Europe
  Rue du Pont-Tunnel 17 bis
  7730 ESTAIMPUS Belgium

  Om het behandelen van de terugzendingen te vergemakkelijken, dient de consument een retourlabel uit te printen. Het retourformulier dient in het pakket gestopt te worden en het retouretiket dient op het pakket geplakt te worden. Het retouretiket is geen vervanging voor de door de consument te betalen verzendkosten. In het geval van een retour van een niet-overeenkomstig product, zoals beschreven in Artikel 9 - lid 7, dient de consument dit aan te geven tijdens het invoeren van de retouraanvraag online. Wanneer er bij ontvangst van het pakket waardoor de retourkosten zijn voldaan door Showroomprive.be wordt geconstateerd dat de reden van retour. door de consument niet naar waarheid is ingevoerd en de consument geen recht had op een vooraf betaald retouretiket, zal een boete van 6 euro worden verrekend met de terugbetaling aan de consument. Alle praktische informatie over hoe een artikel te retourneren, is te vinden in de sectie Help en Contact. De consument dient het bewijs van verzending zorgvuldig te bewaren.

 9. 9. Het is mogelijk om artikelen van meerdere bestellingen in een pakket te retourneren. In dat geval dient de consument voor alle verschillende bestellingen een aparte retouraanvraag in te voeren, en alle retouretiketten op het pakket te plakken.

 10. 10. Vanaf het moment dat de consument de bestelling heeft geretourneerd, ontvangt Showroomprive.be deze binnen 14 dagen. Showroomprive.be stuurt de consument een e-mail ter bevestiging van ontvangst van de retour. Indien de consument na 14 dagen geen bevestiging van ontvangst vanuit Showroomprive.be heeft ontvangen, dient de consument contact op te nemen met de ondernemer.

 11. 11. Indien Showroomprive.be het geretourneerde pakket van de consument niet heeft ontvangen, beschikt deze over het recht een kopie van het verzendbewijs op te vragen, waarmee het terugbetalingsproces alsnog verwerkt kan worden. Zonder een kopie van dit bewijs is een aanvraag tot terugbetaling, zonder het pakket te hebben ontvangen, niet mogelijk.

 12. 12. Bewaar het verzendbewijs van uw retourzending zorgvuldig. Het verzendbewijs is een schriftelijke verklaring of een verzendcode van de transporteur of postkantoor die bevestigt dat uw pakket daadwerkelijk is verzonden. Mocht het pakket onverhoopt niet in ons magazijn aankomen kunnen we naar dit verzendbewijs vragen.

 13. 13. Producten die worden teruggestuurd binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling, worden in zijn geheel terugbetaald op de rekening waarmee de bestelling tevens betaald is. Producten die teruggestuurd worden tussen 15 en 30 dagen na ontvangst van de bestelling kunnen in uitzonderlijke gevallen geaccepteerd worden. In dat geval geschiedt een terugbetaling door middel van waardebonnen, bruikbaar op de website www.Showroomprive.be.
9.2 Terugbetalingen
 1. Het bedrag van de producten die aan de gestelde eisen in Artikel 9.1 - lid 1, 3 en 4 voldoen, wordt binnen 5 werkdagen na ontvangst door Showroomprive.be, overgemaakt aan de consument. Zodra het bedrag van de geretourneerde producten is overgemaakt, ontvangt de consument hiervan een e-mail ter bevestiging.
 2. Terugbetalingen worden overgemaakt op dezelfde rekening als waarmee betaald is. Indien de rekening verlopen is, heeft Showroomprive.be het recht de consument om de nodige gegevens te vragen om de terugbetaling te effectueren.
 3. Waardebonnen worden beschouwd als betaalmiddel. Indien waardebonnen gebruikt zijn tijdens de betaling van de bestelling, worden deze met prioriteit terugbetaald. Hiermee wordt de waardebon opnieuw geactiveerd.
9.3 - Kosten in geval van herroeping
 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, wordt het bedrag van de geretourneerde producten binnen 5 werkdagen na onvangst van de producten aan de consument overgemaakt, mits deze aan de gestelde voorwaarden in Artikel 9.1 – lid 1, 3 en 4 voldoen.
9.4 - Uitsluiting herroepingsrecht
 1. Showroomprive.be kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in Artikel 9 - lid 1, 2, 3 en 4.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  1. die in beschadigde staat geretourneerd zijn, terwijl deze in goede staat naar de consument zijn verstuurd;
  2. die door de consument langer dan nodig (meer dan enkele minuten) gebruikt zijn;
  3. die door Showroomprive.be tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  4. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  5. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  6. die snel kunnen bederven of verouderen;
  7. voor losse kranten en tijdschriften;
  8. voor gedragen ondergoed, lingerie en badkleding;
  9. voor gebruikte make-up;
  10. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 10 - Toekennings- en gebruiksvoorwaarden

10.1 Algemeen

De waardebonnen op je account zijn te gebruiken op de site www.showroomprive.be. De bestelling is gedeeltelijk of volledig met waardebonnen te betalen m.u.v. tickets en de bezorgkosten.

Tenzij anders staat vermeld op de waardebon gelden voor de waardebonnen de volgende toekennings- en gebruiksvoorwaarden:

· De waardebonnen hebben een minimum aankoopbedrag.

· Een waardebon is slechts eenmalig geldig.

· De waardebonnen zijn niet met elkaar te combineren.

· De waardebonnen vormen een zelfstandig betaalmiddel en ze zijn niet inwisselbaar voor geld.

Wanneer het bedrag van de waardebon het bedrag van de bestelling overschrijdt, kun je de betaling voltooien maar vervalt het resterende bedrag.

Wanneer een lid misbruikt maakt van de waardebonnen worden de betreffende bestellingen automatisch geannuleerd door Showroomprive.be.

Showroomprive.be behoudt het recht om het bedrag van de waardebon tijdelijk te verhogen en daarna weer te verlagen naar het basisbedrag van € 8,- zonder de leden hier vooraf van op de hoogte te stellen. De verhoging van een waardebon doet geen afbreuk aan de geldigheid van de bovengenoemde toekennings- en gebruiksvoorwaarden.

Wanneer Showroomprive.be ernstige schade ondervindt van een lid dat misbruik maakt van het waardebonnensysteem en/of het uitnodigen van vrienden, kan Showroomprive.be maatregelen nemen om deze schade te beperken door het lid de toegang tot de site te weigeren of zelfs het lidmaatschap te ontzeggen.

10.2 Vrienden uitnodigen

Vrienden kunnen zich inschrijven bij Showroomprive.be dankzij een uitnodiging via het sociale netwerk van het lid (vrienden en familie).

Wanneer het lid vrienden uitnodigt, ontvangt deze zelf een waardebon t.w.v. € 15,- onder voorbehoud van de toekennings- en gebruiksvoorwaarden die hieronder worden beschreven.

Voor de vriendenwaardebonnen gelden de volgende voorwaarden:

· Voor de vriendenwaardebonnen geldt een minimum aankoopbedrag van € 40,- per bestelling exclusief bezorgkosten;

· De vriendenwaardebonnen zijn 1 jaar geldig op de site van www.showroomprive.be;

· De vriendenwaardebonnen zijn te combineren met andere vriendenwaardebonnen en met bonuswaardebonnen, maar niet met andere soorten waardebonnen.

Voor de vriendenwaardebonnen gelden de volgende toekenningsvoorwaarden:

· De vriend dient zich in te schrijven op de site www.showroomprive.be dankzij de vriendcode van het lid;

· De vriend dient een eerste bestelling te plaatsen op de site www.showroomprive.be:

· De vriendenwaardebon wordt 21 dagen na de eerste bestelling van de vriend bijgeschreven op het account van het lid, onder voorbehoud dat de vriend de bestelling niet annuleert of retourneert.

Wanneer het lid vijf (5) vriendenwaardebonnen heeft verkregen wordt er automatisch een bonuswaardebon van

€ 10,- voor een minimum aankoopbedrag van € 40,- exclusief de bezorgkosten bijgeschreven op het account. Hieronder volgen de toekennings- en gebruiksvoorwaarden voor de bonuswaardebon:

· De bonuswaardebon heeft dezelfde geldigheidsduur als de 5de vriendenwaardebon;

· De bonuswaardebon is alleen te combineren met de vriendenwaardebonnen;

· De bonuswaardebon wordt elke keer bijgeschreven wanneer het lid vijf (5) vriendenwaardebonnen heeft ontvangen.

· De bonuswaardebon wordt 21 dagen nadat de 5de vriend een bestelling heeft geplaatst bijgeschreven op het account van het lid, onder voorbehoud dat de vriend de bestelling niet annuleert of retourneert.

· De bonuswaardebon wordt bijgeschreven op het account van leden die vijf (5) vriendenwaardebonnen hebben ontvangen vanaf 31/05/2017.

Artikel 11 - Conformiteit en Garantie

 1. Showroomprive.be staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Showroomprive.be kan doen gelden.

Artikel 12 - Klachtenregeling

 1. Showroomprive.be beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Showroomprive.be, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. De bij Showroomprive.be ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Showroomprive.be binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 13 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.